Mēs veicam apsardzes pakalpojumus daudzās Latvijas pilsetās: Daugavpils, Rēzekne, Krāslava, Viļāni, Dagda, Zilupe, Ludza, Preiļi, Aglona, Špoģi, Višķi, Līvāni, Ilūkste, Rīga.

6 drošības jomas, kam šogad ir jāpievērš uzmanībā kreditēšanā

Ja kādreiz bija tehnoloģiskā revolūcija, kas ietekmē katru pasaules stūri,tad tas ir angļu valodā. Tradicionālās finanšu iestādes ir spiestas pārdomāt savu produkciju un pakalpojumus. Iepriekš negrupētasprivātpersonas tiek atlaistas no mobilo pakalpojumu sniedzēju puses. Personiskais finanšu pārvaldība lielā mērā pāriet tiešsaistē – varat iegūtapdrošinātu, investēt krājumos vai apmaksāt rēķinus, izmantojot kādu lietotni.

Tomēr ir viens liels jautājums. Tā kā finanšu pakalpojumi un tehnoloģijasaizvien vairāk apvienojas, pieaug arī urķu draudi. Kibernoziegumi finanšupakalpojumu jomā ir ārkārtīgi pievilcīgi urķiem. Patiesībā finanšu nozarējau ir lielāka pieredze attiecībā uz kibernoziedzību nekā citas nozares,tostarp valdības.

Otrs jautājums, protams, ir tas, ka valdības pievērš lielāku interesi parprivātumu, drošību un patērētāju aizsardzību, kad runa ir par tūrismauzņēmumiem, un noteikumi tiek kārtoti. Šeit ir seši jautājumi, kasattiecas uz tehnoloģiju uzņēmumiem, kuri šogad būs jārisina.

Trūkumu novēršana starp tehnoloģiju un noteikumiem

Pašlaik tiek paātrināta tehnoloģiju kiberdrošība, kas strauji attīstāsstraujāk nekā regulējošais klimats mainās. Regulatori un fintech novatorisāks daudz vairāk informācijas. Tas palīdzēs novērst darbības, ko veidoRegula, un tā vietā veicināt patērētāju aizsardzību un drošības garantijas,kas mazina risku un samazina kaitējumu, ja tiek izdarīts pārkāpums. Artehnoloģiju uzņēmumiem saistītie uzņēmēji aktīvi piedalītos sarunās arregulatoriem gan federālā, gan valsts līmenī.

Lielāka savstarpējā saistība ar tradicionālajām iestādēm nozīmē ievainojamību,

Tā kā, izmantojot tradicionālo finanšu pakalpojumu sniedzējus, tieturpinās darbu, tie turpinās izveidot savienojumu ar tradicionālajiemfinanšu pakalpojumu sniedzējiem. Saskarnes, kas ir izveidotas starptiem, kiberdrošībai rada lielāku ievainojamību. Šo saskarņu izstrādesfāžu stingra testēšana būs kritiska. Google jau ir sācis risināt šoproblēmu ar jaunāko drošības atjauninājumu, kas visus HTTPsavienojumus ar tīmekļa vietnēm, kas pieprasa maksājumu datus, varatzīmēt kā nedrošus un tādējādi mudināt pakalpojumu sniedzējus pāriet UZ HTTPS savienojumiem.

Juridisko saistību norobežošana

Nesenas klases darbības, kas vērstas uz datu aizsardzībaspārkāpumiem, vajadzētu brīdināt par visiem informatīvajiemuzņēmumiem par atbildības līmeņiem, ja kiberdrošība nav galvenaisiemesls. Šifrēšanu, datu saglabāšanu un datu utilizāciju tagad regulēgan valsts, gan FTC likumi, un tūrisma uzņēmumiem ir jāatbilst ne tikaišīm Regs, bet arī revīzijām un naudas sodiem, ja tiek atklāti trūkumi.

Cits atbildības aspekts attiecas uz patērētāju informēšanu par datuaizsardzības pārkāpumiem. Loģistikas uzņēmumiem ir pienākumssniegt informāciju saskaņā ar valsts un federālajām pamatnostādnēm.Tiks pastiprināta kontrole gan attiecībā uz pārkāpumu atklāšanu, ganinformējot par tiem/brīdināt pircējus un valdības aģentūru par to, kad tienotiek. Viedie kasieri uzskatīs arī par to, ka pārkāpumi var būt ganiekšēji, gan ārēji. Un jebkurā ONEfinance, kas veicu zņēmējdarbību ES, papildu noteikumus par personas datuuzglabāšanu.

Kiberdrošības saglabāšanas paraugprakse un visu attiecīgo tiesībuaktu/tiesību aktu ievērošana nozīmē to, ka loģistikas uzņēmumiem jābūtvienam izpildsekretāram, kas nodarbojas ar datu drošību.

Brīdinājums par mākoni

Mākoņdatošana ir piemērota mākoņdatošanai, taču sabiedriskaismākoņi tagad ir datu urķu mērķis. Nekādi tūrisma uzņēmumi nedrīkstņemt vērā publiskos mākonis pakalpojumus.

Mašīnām mācīšanai būs lielāka nozīme

Mašīnmācīšanai ir liela nozīme tūrisma uzņēmumu labā, jo īpašikiberdrošības jomā. Taču uzņēmēji tiek brīdināti par to, ka pilnīgapaļaušanās uz mašīnapmācību var radīt uzņēmumam iespēju atlaistapsardzi un cilvēkiem var būt sarežģīts laiks, kas ļauj konstatēt unizprast trūkumus drošības jomā. Vēl viens drauds ir tas, ka urķi tiekizmantoti arī, lai paļautos uz mašīnmācīšanos, kas ir par pamatubruņošanās sacensībai.

Joprojām pastāv risks, ka nedublētie cilvēki

Fintech ir atļauts izmantot cilvēkiem, kas nekad nav pakārušies, laipiekļūtu produktiem un pakalpojumiem bez fiziskas iekārtas, kuraiviņiem jāceļo. Tā ir laba lieta un milzīga potenciāla joma tehnoloģijuuzņēmumiem. Tomēr otra monētas puse. Jaundzimušie cilvēki nevienmēr apzinās drošības pārkāpumu iespējas un var būt īpašineaizsargāti pret urķiem. Nepieciešamība izglītot šo demogrāfiju irpatiesa un kritiska.

Specifikācija neliecina par palēnināšanos. tas nozīmē, ka liela daļafinanšu produktu un pakalpojumu ir pieejami patērētājiem, kuri vēlasizmantot ērtības, ātrumu un kas ir kļuvuši nekontrolējami notradicionālajiem “lieliem zēniem”, un vēlas izlaist vidutāju un viņu maksu.Tomēr šī ir viena nozare, kurā kibernoziedznieki ir izvirzījuši savusuzskatus, ņemot vērā milzīgo finanšu ieguvumu apjomu. Lai uziegūtu šo“bruņošanās sacensību”, kodoltehnoloģiju drošības garantēšanai drīzākir jāattīstās un jāattīstās.

Continue Reading

MĒS PRET VARDARBĪBU DARBAVIETĀ

Lai izvairītos no traģiska notikuma, katrai organizācijai ir jāizstrādā vardarbības novēršanas plāns. Vardarbība darbavietā katru dienu notiek un uzņēmumi, kas ir gatavi darbam, ir labāk pozīcījā, lai palīdzētu novērst, reaģēt. Sadarbojieties ar vadītājiem visos līmeņos, lai izstrādātu plānu, kas vislabāk atbilst jūsu organizācijai, jo nav piemērotas visas pieejas.

Politika

Iekļaujiet politikas definīcijas žurnālā, lai visi darbinieki izprastu jūsu organizācijas darbinieku rīcību pret vardarbību darbavietā
Kamēr joprojām trūkst brīdinājuma zīmju saraksta, daži no tiem ir visizplatītākie.
Sarakstiet tos, kas ir iesaistīts jūsu draudu vadības komandā, lai parādītu jūsu plāna veidošanā iesaistītos galvenos vadītājus.
Izveidojiet ārkārtas rīcības plānu.
Darbiniekiri, kuri ir vardarbīga akta liecinieki, papildus policijai vajadzētu vērsties pie varas.

Mācības un mācības

Izceliet apmācības nozīmi. Vingrinājumi ir visefektīvākā metode pret vardarbību darbavietā.
Detalizēti izspēlējiet vismaz reizi gadā kopā ar visiem saviem darbiniekiem.
Koordinējiet jūsu centienus saistībā ar vietējo tiesību aktu ieviešanu un reaģēšanu ārkārtas situācijās, jo tiem būs liela nozīme reālā dzīves notikumā.
Nosakiet jūsu vingrinājumu panākumus un kļūmes un pēc tam atkārtoti novērtējiet tos pēc gada.

Continue Reading

Sadarbība

Mūsu valsts policijas departamentiem ir nepieciešams nodrošināt, ka noziedzības līmenis ir zems, neraugoties uz samazinātajiem cilvēku resursiem un budžetiem. Kā ziemeļaustrumu reģiona prezidents, vadošajam fiziskās drošības dienestam, manuprāt, ir valsts un privātā sektora partnerības. Pirms divdesmit gadiem bija ļoti maz privāto drošības un tiesībaizsardzības sadarbības programmu. Šodien Daugavpilī un citām pilsētām visā valstī ir izveidotas daudzas sadarbības iniciatīvas.

Policijas darbinieki paļaujas uz drošības speciālistiem kā spēku multiplikatoriem: papildu acis uz ielas, kas var novērot, uzraudzīt un ziņot par tendencēm. Drošības speciālisti, savukārt, augstu vērtē policijas brīdinājumus par iespējamo apdraudējumu šajā reģionā un to personu biļetenus, kuri vēlas iegūt informāciju. Divvirzienu komunikācija dažādās metodēs uzlabo savstarpējo cieņu un koordināciju starp privāto un valsts sektora tiesību aktu ieviešanu.

Continue Reading